Коя е програмата: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ” 2014-2020 г.
Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“
Инвестиционен приоритет 1.1 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”
Каква е целта: Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Какви дейности ще бъдат финансирани:
Задължителни дейности:

1. Дейности/разходи за организация и управление на проекта
Допустими разходи – до 10% от общите допустими разходи по проекта
2. Дейности/разходи по информиране и публичност – до 2 % общите допустими разходи.
Други допусими дейности:
Дейност 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда-
Примерни
• Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане;
• Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
• Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;
• Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива;
• Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието

Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
• Детайлно разписана транспортна схема, която включва броя на лицата, за които се извършва превоз, маршрута на извършвания превоз на пътници от и до работното място, както и дали превозът ще се извършва на няколко пъти, в случай че работниците осъществяват дейността си на смени. Детайлната транспортна схема описва подробно маршрута в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат служителите до работното място и обратно;

Вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута за денонощие – в случай че кандидатът извършва превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт;

• !!! Важно – когато транспорта се възлага на външна фирма макс.с/ст – 0,50 лв./км.

Дейност 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите
3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Допустими разходи – до 20% от общите допустими разходи по проекта
3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
3.3. Придобива на стандарти за безопасни условия на труд – дейността е допустима само ако коефициента на трудов травматизъм по икономическа дейност е по-висок или равен от средния за страната. За 2016 г. Ктт = 0,66.
Допустими разходи – разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат – до 10% от общите допустими разходи
3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика
Дейност 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
Кой може да участва: Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.
Колко е
финансирането за проектно предложение Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Какъв е процентът на съфинансиране За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране
За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта
Каква е продължителността на проекта
Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е 31.12.2018
Какъв е срокът за подаване на проектно предложение 14.06.2016, 17.30
Устойчивост Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. Запазването на свободни работни места няма да се счита за спазване на поставеното изискване.

Повече за процедурата, може да прочетете тук.

За повече информация можете да се свържете с нас!